ดิจิทัลคอนเทนท์

เพราะสื่อที่ดีเป็นเหมือนประตูด่านแรกที่จะดึงดูดผู้ซื้อ
เราจึงนำเสนอสินค้าและบริการของลูกค้าด้วยภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ที่มีชีวิตชีวา

Read More

ที่ปรึกษาการรลาดออนไลน์

การตลาดต้องไวและยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ซื้อยู่เสมอ ดังนั้น ฝ่ายการตลาด เจ้าของธุรกิจ
และ takemedia agency เราจะทำงานกันอย่างใกล้ชิด
สม่ำเสมอ

Read More

งานดูแลลูกค้าออนไลน์

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ เราจึงไม่ลืมว่าคุณก็ต้องการ
ดูแลลูกค้าของคุณเช่นนั้นเหมือนกัน เราจะเป็นตัวแทน
ของคุณที่ช่วยบริการลูกค้าผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ อย่าง
รวดเร็วด้วยความจริงใจ

Read More

งานผลิตสื่อโฆษณา
และพรีเซ็นเตชัน

การตลาดต้องไวและยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ซื้อยู่เสมอ ดังนั้น ฝ่ายการตลาด เจ้าของธุรกิจ
และ takemedia agency เราจะทำงานกันอย่างใกล้ชิด
สม่ำเสมอ

Read More

งานถ่ายภาพทางอากาศ

เพื่อตอบโจทย์การนำเสนอกิจกรรมที่ต้องการภาพ
จากมุมสูง เรามีโดรนและบินได้เองอย่างถูกกฏหมาย
พร้อมการตัดต่ออย่างมืออาชีพ

Read More

ดิจิทัลคอนเทนท์

เพราะสื่อที่ดีเป็นเหมือนประตูด่านแรกที่จะดึงดูดผู้ซื้อ
เราจึงนำเสนอสินค้าและบริการของลูกค้าด้วยภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ที่มีชีวิตชีวา

Read More

ที่ปรึกษาการรลาดออนไลน์

การตลาดต้องไวและยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ซื้อยู่เสมอ ดังนั้น ฝ่ายการตลาด เจ้าของธุรกิจ
และ takemedia agency เราจะทำงานกันอย่างใกล้ชิด
สม่ำเสมอ

Read More

งานดูแลลูกค้าออนไลน์

เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ เราจึงไม่ลืมว่าคุณก็ต้องการ
ดูแลลูกค้าของคุณเช่นนั้นเหมือนกัน เราจะเป็นตัวแทน
ของคุณที่ช่วยบริการลูกค้าผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ อย่าง
รวดเร็วด้วยความจริงใจ

Read More

งานผลิตสื่อโฆษณา
และพรีเซ็นเตชัน

การตลาดต้องไวและยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ซื้อยู่เสมอ ดังนั้น ฝ่ายการตลาด เจ้าของธุรกิจ
และ takemedia agency เราจะทำงานกันอย่างใกล้ชิด
สม่ำเสมอ

Read More

งานถ่ายภาพทางอากาศ

เพื่อตอบโจทย์การนำเสนอกิจกรรมที่ต้องการภาพ
จากมุมสูง เรามีโดรนและบินได้เองอย่างถูกกฏหมาย
พร้อมการตัดต่ออย่างมืออาชีพ

Read More