takemedia agency

การทำโมชันกราฟิค คือ การทำให้ภาพกราฟิคเคลื่อนไหวได้ ส่ายไปมา
หรือหมุนให้เห็นมุมอื่นๆ ของวัตถุ เช่น บ้าน สิ่งของ โลโก้สินค้า ทำให้
ภาพนิ่งๆ น่าสนใจมากขึ้น สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้มากขึ้น ทำให้
ลูกค้าเห็นภาพ และสื่อสารให้เข้าใจตรงกันกับเราได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น
ยังสามารถใส่เสียงพูด เพลง และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อสร้างอารมณ์
และความรู้สึก (mood and tone) ทำให้การนำเสนอน่าสนใจมากกว่า
เดิมและเกิดภาพจำที่ดีกับแบรนด์ได้ในระยะเวลาอันสั้น ที่ผ่านมาโมชั่น
กราฟิคของ takemedia agency ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

Contact us